all

all
§ ყველა, მთელი, ყველაფერი at all - სავსებით; not at all- სრულეითაც არა; all at once - უცბად, all the same - სულ ერთია; for all that - მიუხედავდ ამისა; all right - კარგი, კეთილი, არა უშავრს
§
1 მთელი
all the money/the people მთელი ფული / ხალხი
all the year round მთელი წლის განმავლობაში
with all speed მთელი სიჩქარით
2 მთლად, მთლიანად
I`m all in მთლად გამოვიფიტე
I`m all for him მთლიანად მის მხარეზე ვარ
3 სულ, სრულიად
he did it all alone სულ მარტომ გააკეთა
it`s all the same/ all one to me ჩემთვის სულერთია
I`m not at all tired სულაც არა ვარ დაღლილი
I don`t know him at all სულ არ ვიცნობ
that`s all სულ ეგ არის, მორჩა
I’ll go today if at all თუ საერთოდ წავალ, დღეს წავალ
there were ten of them in all სულ ათნი იყვნენ
all told სულ
we were ten all told სულ ათნი ვიყავით
all the same მაინც
he came all the same მაინც მოვიდა
for all I care he may be offended სულაც არ მაწუხებს, ეწყინება თუ არა
4 ყველა, ყველაფერი
I invited all of them ყველა დავპატიჟე
all is lost ყველაფერი დაიკარგა / წახდა
all the rest ყველა / ყველაფერი დანარჩენი
all of us ყველა ჩვენგანი
all but two came ორის გარდა ყველა მოვიდა
all in good time ყველაფერს თავისი დრო აქვს
after all this is not so important ყველაფერს რომ თავი დავანებოთ, ეს არც ისე მნიშვნელოვანია
above all უპირველეს ყოვლისა, პირველ რიგში
above all avoid drinking უპირველეს ყოვლისა სმას ერიდე
beyond all doubt ყოველგვარი ეჭვის გარეშე
of all the idiots he takes the prize მეორე ასეთი იდიოტი არ არსებობს / არ მეგულება
for all I know რამდენადაც ვიცი
all in all სულ // საერთო ჯამში
all of a sudden უცებ, უცბად
best of all ყველაზე ძალიან // ყველაფერზე მეტად
most of all ყველაზე მეტად
all along თავიდანვე
I knew it all along თავიდანვე / იმთავითვე ვიცოდი
he all but drowned დახრჩობას ცოტა დააკლდა // კინაღამ დაიხრჩო
it`s not all that far არც ისე შორია // არც თუ ისე შორსაა
I`m all right კარგად ვარ
did they arrive all right? მშვიდობით ჩამოვიდნენ?
the work is all right სამუშაო კარგადაა შესრულაბული
if it`s all right with you, I’ll come early თუ წინააღმდეგი არა ხარ, ადრე მოვალ
all right! კარგი / კეთილი!
that`s all right! არა უშავს
to be all at sea რისამე შესახებ ბაიბურში არ ყოფნა
he is not all there დალაგებული ვერ არის // ცოტა აფრენს
all and sundry ყველა უკლებლივ
for all that... მიუხედავად ამისა...
once and for all ერთხელ და სამუდამოდ
●●they were all by themselves სულ მარტო იყვნენ
and all that და მისთანა
that's all right! არა უშავს! (ბოდიშის საპასუხოდ)
all right then მაშ, კარგი
we're ten all told სულ ათნი ვართ
all told სულ
all vetted! ყველაფერი შემოწმებულია
all is vanity ყველაფერი ამაოებაა
all the while მთელი ეს დრო
this is all I want ამაზე მეტი არაფერი მჭირდება
all the year round მთელი წლის განმავლობაში
to go on all fours ოთხით ბობღვა / ფორთხვა
for all I know რამდენადაც ვიცი
for all you may say რაც უნდა თქვა
for all his fault, he's a fine fellow მიუხედავად ყველა მისი ნაკლისა, კარგი ბიჭია
first of all უპირველესად ყოვლისა
at all events // in any event ყოველ შემთხვევაში
she was all ears სმენად იქცა
your garden is all that could be desired. საოცნებო ბაღი გქონია
people of all descriptions ყველა ჯურის ხალხი
the description of the thief was sent to all police stations ქურდის გარეგნობის აღწერილობა პოლიციის ყველა განყოფილებაში გაიგზავნა
it all depends გააჩნია // გადაჭრით ვერ გეტყვი
to crown it all... ყოველივეს დასაგვირგვინებლად // დასასრულ // დაბოლოს
at all costs რადაც არ უნდა დაჯდეს
he gathered all his strength მთელი ძალა მოიკრიბა
he gratifies all his daughter's whims თავის ქალიშვილს ყველა ახირებას უსრულებს
it's all to the good მით უკეთესი
all hope is gone ყოველგვარი იმედი გაქრა
all goes well / wrong ყველაფერი კარგად / ცუდად მიდის
this book comprises all his works ეს წიგნი ყველა მის ნაშრომს შეიცავს
it's all for the best მით უკეთესი
he did it all for the best მას კარგი უნდოდა
it will be best of all if ... ყველაფერს აჯობებდა, რომ…
it will be of benefit to all ეს ყველასთვის სასარგებლო იქნება
she is beloved by all იგი ყველას უყვარს
at all სულაც არ
it all arose from a misunderstanding ეს ყველაფერი გაუგებრობის გამო მოხდა / გაუგებრობის ბრალია
I`m not all that anxious to see him არც ისე მწადდა მისი ნახვა
I knew it all along ეს თავიდანვე ვიცოდი
all along თავიდანვე, თავდაპირველად
all alone სულ მარტო
that`s all hot air ეს წყლის ნაყვაა / ამაო ლაპარაკია
he tries to absorb all the knowledge the teacher gives him ცდილობს მასწავლებლისაგან ყველაფერი ისწავლოს
what`s all this about? რა ამბავია?//რა ხდება?
I ache all over ყველაფერი მტკივა/დაბეგვილივით ვარ

English-Georgian dictionary.

Игры ⚽ Нужна курсовая?
Synonyms:

Look at other dictionaries:

 • all — [ ɔl ] function word, quantifier *** All can be used in the following ways: as a determiner (followed by an uncountable or plural noun): They had given up all hope. All children deserve encouragement. as a predeterminer (followed by a word such… …   Usage of the words and phrases in modern English

 • all — (ôl) adj. 1. Being or representing the entire or total number, amount, or quantity: »All the windows are open. Deal all the cards. See Synonyms at WHOLE(Cf. ↑whole). 2. Constituting, being, or representing the total extent or the whole: »all… …   Word Histories

 • All — All, adv. 1. Wholly; completely; altogether; entirely; quite; very; as, all bedewed; my friend is all for amusement. And cheeks all pale. Byron. [1913 Webster] Note: In the ancient phrases, all too dear, all too much, all so long, etc., this word …   The Collaborative International Dictionary of English

 • All — All, n. The whole number, quantity, or amount; the entire thing; everything included or concerned; the aggregate; the whole; totality; everything or every person; as, our all is at stake. [1913 Webster] Death, as the Psalmist saith, is certain to …   The Collaborative International Dictionary of English

 • All to — All All, adv. 1. Wholly; completely; altogether; entirely; quite; very; as, all bedewed; my friend is all for amusement. And cheeks all pale. Byron. [1913 Webster] Note: In the ancient phrases, all too dear, all too much, all so long, etc., this… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • All-to — All All, adv. 1. Wholly; completely; altogether; entirely; quite; very; as, all bedewed; my friend is all for amusement. And cheeks all pale. Byron. [1913 Webster] Note: In the ancient phrases, all too dear, all too much, all so long, etc., this… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • All — All. Aller, alle, alles, ein Wort, welches in den meisten Fällen den Begriff der Allgemeinheit ausdrucket, und in dreyerley Gestalt üblich ist. I. * Als ein Umstandswort, welches dessen ursprüngliche Gestalt ist, der Zahl, Menge und innern Stärke …   Grammatisch-kritisches Wörterbuch der Hochdeutschen Mundart

 • all — ► PREDETERMINER & DETERMINER 1) the whole quantity or extent of: all her money. 2) any whatever: he denied all knowledge. 3) the greatest possible: with all speed. ► PRONOUN ▪ everything or everyone. ► ADVERB 1) complete …   English terms dictionary

 • all — [ôl] adj. [ME al, all < OE eal < IE * al no s < base * al , * ol , beyond, exceeding > L ultra] 1. the whole extent or quantity of [all New England, all the gold] 2. the entire number of [all the men went] 3. every one of [all men… …   English World dictionary

 • All — All, a. [OE. al, pl. alle, AS. eal, pl. ealle, Northumbrian alle, akin to D. & OHG. al, Ger. all, Icel. allr. Dan. al, Sw. all, Goth. alls; and perh. to Ir. and Gael. uile, W. oll.] 1. The whole quantity, extent, duration, amount, quality, or… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • all — 1. all or all of. All can be used before singular or plural nouns, and of is not needed except before pronouns standing alone (all human life / all the time / all children / all tickets / all of them / all you people). The construction with of is …   Modern English usage

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”